Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
pozemky vč. zemědělských budov v obci Stanovice

286 100,-Kč

Vloženo: 1.4.2020 14:54 | Číslo dražby: 54513

Dražba začala 06.05.2020 09:00:00 Dražba skončila 06.05.2020 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
009 EX 01985 / 17 - 187
Počáteční cena:
286 100,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
572 200,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Stanovice
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Budovy na pozemcích č. 255 a 256/1 jsou původními zemědělskými stavbami, které uzavíraly hospodářský dvůr. Objekt na pozemku č. 255 již není zachovaný, zbylo z něj jen obvodové zdivo.
Objekt na pozemku č. 256/1 je po úpravách použitelný.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1985/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603, Dubňany, IČ 26906724, zast. Mgr. Marcela Zlámalová, Vrchlického 2515/7, 69501, Hodonín proti povinnému: RISK GROUP s.r.o., Kurzova 2202/20, 15500, Praha, IČ 02191261 ve výši 105 119,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

pozemky p.č. St. 255 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – zem.stav bez čp/če, p.č. St.
256/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – zem.stav bez čp/če, a dále p.č. 24/1
ostatní plocha a p.č. 1330/8 trvalý travní porost, to vše ve vlastnictví povinného zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec a katastrální území Stanovice na listu vlastnictví č. 339

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Nebyla složena dražební jistota.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).