Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 8549 m2, Křižany

1 000 000,-Kč

Vloženo: 31.12.2020 12:11 | Číslo dražby: 56808

Dražba začala 26.01.2021 11:00:00 Dražba skončila 26.01.2021 12:04:42
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
080 EX 00166 / 19 - 208
Počáteční cena:
1 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 000 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Křižany
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Draženy budou nemovité věci v katastrálním území Křižany, okres Liberec, a to:
1. pozemek parc. č. 1629 o výměře 1982m2 - trvalý travní porost v katastrálním území Křižany, obec Křižany,
zapsáno na listu vlastnictví 319 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
2. pozemek parc. č. 1633/1 o výmřee 6567m2 - trvalý travní porost v katastrálním území Křižany, obec
křižany, zapsáno na listu vlastnictví 319 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec.
Každá z pozemkových parcel tvoří samostatnou plochu, jsou odděleny pozemkem komunikace parc. č. 1635/2, obě parcely jsou nepravidelného tvaru, výškově poměrně členité.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o předkupním právu a právu zpětné koupě

Do zahájení dražebního jednání nikdo neprokázal předkupní právo ani výhradu zpětné koupě k prodávaným nemovitostem.

2. Věcná břemena a nájemní práva

Další věcná břemena a výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce nebyla zjištěna.

3. Oznámení o vylučovací žalobě

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.31902026.01.2021 11:59:420,-Kč1 000 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.01.2021 v 12:04:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.319020
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 000 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.01.2021 v 12:04:42

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.