Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba rodinného domu Čtvercová č.p.: 2049, Ostrava

3 533 333,-Kč

Vloženo: 19.6.2020 12:34 | Číslo dražby: 55185

Dražba začne 25.11.2020 10:00:00 za 106 dní, 21 hodin, 1 minutu a 30 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
143 EX 00081 / 16 - 270
Počáteční cena:
3 533 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 330 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
49.833569, 18.325151
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

!!! Dražba byla odročena na 25.11.2020. !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 2866/1, zahrada o výměře 511 m²,
- pozemek parcela č. 2866/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m². Na pozemku stojí stavba: Slezská Ostrava, č.p. 2049, rod.dům,
- Stavba: Slezská Ostrava, č.p. 2049, rod. dům, na pozemku parcela. č. 2866/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 941 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava.

V domě se nachází tři byty.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí – elektro a voda, žumpa.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci jsou situovány ve statutárním městě Ostrava, části Slezská Ostrava, při ul. Čtvercová, cca 400 m od zastávky MHD bus „Kramolišova“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitých věcem je z pozemku parc.č. 2802, který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Ve statutární městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 5 km.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 728 m².

Popist staveb:
Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, se dvěma NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované. Střecha je plochá.
Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení, vnitřní omítky vápenné hladké. Okna jsou plastová. Schody v domě jsou betonové.
V bytě, který byl znalci zpřístupněn, tvoří podlahy obytných místností plovoucí podlahy, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Dveře jsou instalovány hladké plné a prosklené. Vytápění v bytě je podlahové, elektro. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.
Dle sdělení nájemce je v domě proveden rozvod vody studené a teplé. Zdroji teplé vody jsou el. bojlery. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.

Zastavěná plocha objektu činí cca 217 m². Obytná plocha domu (dle dálkového náhledu do Katastru nemovitostí činí cca 381 m².

Dále soudní exekutor uvádí:
Místní šetření bylo znalcem provedeno za účasti nájemníka, který uvedl, že nemovitá věc obsahuje 3 byty, které jsou údajně pronajaty. K tomuto tvrzení soudní exekutor uvádí, že povinnému bylo výrokem III. exekučního příkazu č.j. 143 EX 00081/16-012 ze dne 21.03.2016 a č.j. 143 EX 00081/16-070 ze dne 06.10.2016 uloženo, aby do 15 dnů od doručení této písemnosti soudnímu exekutorovi oznámil, zda a kdo má k nemovitým věcem předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí. Taktéž povinného poučil, že při neoznámení odpovídá za škodu tím způsobenou. Soudní exekutor dále usnesením č.j. 143 EX 00081/16-247 ze dne 02.03.2020 povinnému v souladu s ust. § 127 odst. 4 o.s.ř. uložil, aby poskytl znalci součinnost potřebnou k ohodnocení nemovitých věcí, zejména zpřístupnil vstup na nemovité věci, předložil veškerou potřebnou dokumentaci, případně předal nájemní nebo další smlouvy s možnosti pořídit fotokopie těchto dokladů. Přesto do dnešního dne nebyla soudnímu exekutorovi prokázána existence práva spjatého s třetí osobou.

Soudní exekutor výrokem XV. dražební vyhlášky vyzval každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala