Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. část domu s pozemky v obci Sádek

297 164,-Kč

Vloženo: 11.5.2020 16:28 | Číslo dražby: 54808

Dražba začala 01.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 01.07.2020 10:45:38
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 02357 / 13 - 302
Počáteční cena:
209 164,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
313 745,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Sádek
Podíl:
4/12 a 1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Objekt je postaven v dobré a klidné lokalitě v obci, která navazuje na město Polička. V části objektu provedeny v roce 2006 stavební úpravy. Pozemky tvoří funkční celek.
Rodinný dům je postaven jako samostatný bez podsklepení, k bydlení je využíváno přízemí a částečně podkroví. Obsahuje 1 bytovou jednotku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2357/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 41197518 proti povinnému: STANISLAV POTOMA, Sádek
120, 57201, Sádek, nar.04.12.1976, IČ 74215001 ve výši 18 800,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id. 4/12 budovy – rod. domu č.p. 120 v části obce Sádek, stojící na pozemku p.č. St. 180/1 a p.č. St. 180/2,
a pozemku p.č. St. 180/1 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví povinného zaspané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Sádek, kat.
území Sádek u Poličky na LV č. 290
a dále id. ½ pozemků p.č. St. 180/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1293/3 trvalý travní porost, p.č.
1299/11 trvalý travní porost, p.č. 1299/15 trvalý travní porost, p.č. 1300/6 trvalý travní porost a p.č.
1805/7 ostatní plocha, to vše ve vlastnictví povinného zaspané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Sádek, kat. území Sádek u Poličky na LV č.
290

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29601101.07.2020 10:00:470,-Kč209 164,-Kč
Dražitel č.29603401.07.2020 10:02:151 000,-Kč210 164,-Kč
Dražitel č.29595701.07.2020 10:02:531 000,-Kč211 164,-Kč
Dražitel č.29603401.07.2020 10:07:5130 000,-Kč241 164,-Kč
Dražitel č.29595701.07.2020 10:14:331 000,-Kč242 164,-Kč
Dražitel č.29603401.07.2020 10:18:1020 000,-Kč262 164,-Kč
Dražitel č.29595701.07.2020 10:28:191 000,-Kč263 164,-Kč
Dražitel č.29601101.07.2020 10:33:021 000,-Kč264 164,-Kč
Dražitel č.29603401.07.2020 10:33:3830 000,-Kč294 164,-Kč
Dražitel č.29595701.07.2020 10:35:171 000,-Kč295 164,-Kč
Dražitel č.29601101.07.2020 10:39:411 000,-Kč296 164,-Kč
Dražitel č.29595701.07.2020 10:40:381 000,-Kč297 164,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor udělil příklep dražiteli č. 295957.
Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 10:45:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.295957
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 297 164,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 10:45:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.