Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v Jaroměřicích nad Rokytnou, okres Třebíč - id. 1/2

20 350,-Kč

Vloženo: 4.5.2020 15:45 | Číslo dražby: 54757

Dražba začala 16.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 16.06.2020 11:01:44
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00298 / 03 - 86
Počáteční cena:
20 350,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 525,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Jaroměřice nad Rokytnou
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl povinné v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. 902/47 (trvalý travní porost) o výměře 2035 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč
na listu vlastnictví č. 356 pro obec Jaroměřice nad Rokytnou a k.ú. Ohrazenice na Moravě.

3. Přihlášky pohledávek

Do zahájení dražebního jednání přihlásil své pohledávky tento věřitel:

-Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:4197518 přihlásila pohledávky v celkové výši 199.016,14 Kč a požádala o jejich zaplacení

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29266116.06.2020 10:56:440,-Kč20 350,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu


042 EX 298/03-92

U s n e s e n í


JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Třebíči dne 10.04.2003, č.j. 1 Mc 358/2003-8, kterým byla nařízena exekuce vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - ÚP Třebíč č.j. 2145221056 ze dne 23.10.1998, č.j. 4245221046 ze dne 23.10.1998, č.j. 2140201005 ze dne 22.10.2002 a č.j. 4240201006 ze dne 22.10.2002, k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 30 00 Praha 3, IČ:41197518, jakož i k úhradě nákladů exekuce proti povinnému: Krubová Bohumila, nar. 14.5.1948, bytem Pucov 55, 675 71 Náměšť nad Oslavou, zast. opatrovníkem: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, rozhodla

t a k t o :

Vydražiteli: č. 292661 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. 902/47 (trvalý travní porost) o výměře 2035 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 356 pro obec Jaroměřice nad Rokytnou a k.ú. Ohrazenice na Moravě, za nejvyšší podání 20.350,- Kč (slovy: dvacet tisíc tři sta padesát korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 7.000,- Kč.


Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu povinného k nemovité věci věcem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí dne 16.6.2020 učinil vydražitel č. 292661 nejvyšší podání. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 336j o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a ), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání ( § 336k odst. 2 o.s.ř. ). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).
V Třebíči dne 16.6.2020JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2020 v 11:01:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.292661 - Jaromíra Švestková - Valeč 227, Valeč, 67553
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 350,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2020 v 11:01:44


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.