Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v obci Slavičky, okres Třebíč

20 000,-Kč

Vloženo: 28.4.2020 13:02 | Číslo dražby: 54707

Dražba začala 08.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 08.06.2020 11:01:15
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00128 / 08 - 56
Počáteční cena:
18 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
27 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Slavičky
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29375808.06.2020 10:55:560,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.29375808.06.2020 10:56:152 000,-Kč20 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu


042 EX 128/08-61


U s n e s e n í


JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Třebíči dne 21.01.2008, č.j. 1Nc71/2008-5, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - ÚP Třebíč ze dne 28.06.2000, č.j. 1340700923 k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518adresa pro doručování: ÚP Třebíč, Na Potoce 25, 674 01 Třebíč, ve výši 6 000,00 Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce proti povinnému: Križan Pavol, nar. 5.3.1957, bytem Slavičky - Okrašovice 1, 675 01 Slavičky, rozhodla

t a k t o :

Vydražiteli: č. 293758 se uděluje příklep na vydraženou nemovitou věc:
- pozemek p.č. 5/4 (ostatní plocha) o výměře 115 m2,
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 260 pro obec Okrašovice a k.ú. Slavičky, za nejvyšší podání 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 6.000,- Kč.

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovité věci uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí dne 8.6.2020 učinil vydražitel č. 293758 nejvyšší podání. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 336j odst. 1 ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.


Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).V Třebíči dne 8.6.2020


JUDr. Ivana Kozáková
soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.06.2020 v 11:01:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.293758 - Lenka Šidla - Nám. 9 Května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.06.2020 v 11:01:15


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.