Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozor nejste přihlášeni pod svým uživatelským jménem a heslem!
Například: dražby se trvale smažou jen při přihlášení nebo nelze přihazovat.
Můžete se přihlásit zde, nebo registrovat zde.
Probíhající dražby

Pozemek o velikosti 86924 m2, Čachotín

207 EX 00706 / 05 - 1205    dražba č. 54801
Dražba začala 01.07.2020 09:00:00
Nelze činit podání od 01.07.2020 11:13:51

2 089 789,-Kč
(84 000,-Kč)

Odstranit
Podmínky účasti v dražbě
Podmínky jste nesplnil

Ke splnění první podmínky je třeba se registrovat zde nebo se přihlásit zde.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, musí prokázat svoji totožnost.
Pro tuto dražbu (Pozemek o velikosti 86924 m2, Čachotín):
Osobně v sídle exekutora
Ověřenou žádostí zaslanou poštou
Datovou schránkou - s kvalifikovaným certifikátem Osobní / Firemní
Datovou schránkou - konvertovaný doklad
V uživatelském účtu - konvertovaný doklad (pro více dražeb)

Pro dražbu Pozemek o velikosti 86924 m2, Čachotín je dražební jistota 40 000,-Kč
dražební jistotu lze složit po prokázání totožnosti

Informace před dražbou
1

1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř..

Výsledek dražby
Neukončeno - nelze činit podání

Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 11:13:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296325
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 089 789,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 11:13:51


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.


Připravované dražby

Nemáte žádné připravované dražby

Ukončené dražby

Nemáte žádnou ukončenou dražbu